رسیدن به قله هدف

ما باید هدف خود را مهمترین و ضرورى‏ترین مسائل، قرار داده و براى رسیدن به آن تلاش كنیم.كسى كه به امور غیر مهمّ بپردازد، مسائل…